top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Career Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1036 Budapest, Lajos u.74-76

telefon: +36 1 4305400

e-mail: info@careersolutions.hu

www.careersolutions.hu

 

I. Az adatkezelés általános tájékoztató

A Career Solutions Kft.  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - továbbiakban: RENDELET - rendelkezései szerint, a személyes adat tulajdonosa - továbbiakban: érintett -  önkéntes hozzájárulása, valamint jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli a személyes adatokat és az ezzel kapcsolatos szabályozás 2018. május 25 én lép hatályba.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed:

 • a Career Solutions Kft.részére e-mail-en, telefonon, levél, postai úton  vagy személyesen továbbított személyes adatokra,

 • Az érintett által a Career Solutions Kft. munkatársaival lefolytatott telefonos, vagy személyes beszélgetés során rögzített adatokra;

 

II. Adatkezelés jogalapja

Career Solutions Kft. a személyes adatokat a RENDELET szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 

III. Az adatkezelés célja

Career Solutions Kft olyan munkaerő-közvetítő vállalat, amely magasan képzett szakembereket felmér és biztosít különböző iparágakban működő vállalkozások számára.

Az érintett személyes adatainak kezelése során a Career Solutions Kft. az érintett személyes adatait a megbízói által megadott pozíciókkal (munkakörökkel) kapcsolatban kezelik.

 

IV. Adatkezelések

Career Solutions Kft. a RENDELET szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, a  következő adatkezeléseket hajtja végre:

 

IV.1 Adatbázis képzés

 Az érintett önéletrajzában és az érintett által egyéb módon megadott személyes adatokból adatbázis építése a Career Solutions Kft adatbázisban.

 • Az adatkezelés célja: Az adatbázis építés célja, hogy az érintettek későbbiekben más, képzettségük alapján betölthető, állásajánlattal kapcsolatban felkereshetőek legyenek.

 • A kezelt adatok köre: CV, Motivációs levél

 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat a Career Solutions Kft. addig kezeli, amíg az érintett az adatkezeléshez kapcsolódó önkéntes hozzájárulását vissza nem vonja.

Amennyiben az érintett öt éve inaktív - a Career Solutions Kft. megkereséseire nem reagál, illetve új CV-t, motivációs levelet nem továbbít a Career Solutions Kft. részére -, személyes adatai a Career Solutions Kft. adatbázisából törlésre kerülnek.

 

IV.2 Riportkészítés

Kiválasztott jelöltekről riport készül a CV kiemelésekkel és a konzultáns szakmai megjegyzéseivel. A megbízó kérésére a jelölt alkalmassága felméréséhez a Cubiks Group (Career Solutions Kft. hivatalos partnere) tesztje kerül felhasználásra.

 • Az adatkezelés célja: A riport készítés célja, hogy az érintettről a megrendelő pontos információkkal rendelkezzen a betöltendő pozícióval kapcsolatban.

 • A kezelt adatok köre: Riport

 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat a Career Solutions Kft. addig kezeli, amíg az érintett az adatkezeléshez kapcsolódó önkéntes hozzájárulását vissza nem vonja.

Amennyiben az érintett öt éve inaktív - a Career Solutions Kft. megkeresésire nem reagál, illetve új CV-t, motivációs levelet nem továbbít a Career Solutions Kft. részére -, személyes adatai a Career Solutions Kft. adatbázisából törlésre kerülnek.

Riport a megrendelő részére az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül továbbításra. Riportot a megrendelő a pozíció betöltését követően törli, illetve megsemmisíti.

 

IV.3 Referencia készítés

Esetenként a jelölt kiválasztása után referencia kérés történik a megbízó részéről. A referencia írásban kerül elkészítésre a jelöltről.

 • Az adatkezelés célja: A referencia készítés célja, hogy az érintettről a megrendelő pontos információkkal rendelkezzen.

 • A kezelt adatok köre: Referencia

 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat a Career Solutions Kft. addig kezeli, amíg az érintett az adatkezeléshez kapcsolódó önkéntes hozzájárulását vissza nem vonja.

Amennyiben az érintett öt éve inaktív - a Career Solutions Kft. megkeresésire nem reagál, illetve új CV-t, motivációs levelet nem továbbít a Career Solutions Kft. részére -, személyes adatai a Career Solutions Kft. adatbázisából törlésre kerülnek.

Referencia a megrendelő részére az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül továbbításra. Referenciát a megbízó a pozíció betöltését követően törli, illetve megsemmisíti.

 

IV.4  Elektronikus hírlevél küldése:

      Tömeges e-mail

Névre szóló e-mail

 • Az adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása betölthető pozícióval kapcsolatban.

 • A kezelt adatok köre: Az érintett neve és e-mail címe

 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat a Career Solutions Kft. addig kezeli, amíg az érintett az adatkezeléshez kapcsolódó önkéntes hozzájárulását vissza nem vonja.

Amennyiben az érintett öt éve inaktív, a Career Solutions Kft. megkeresésire nem reagál, illetve új CV-t, motivációs levelet nem továbbít a Career Solutions Kft. részére,  személyes adatai a Career Solutions Kft. adatbázisából törlésre kerülnek.

 

V. Adatbázis

Career Solutions Kft. az érintett személyes adatainak kezelése során az adatokat szerverén tárolja.

Az adatbázis kiépítésének célja:

 • az érintettek CV-inek, egyéb megadott szakmai adatainak rendszerezése, annak megállapításához, hogy a Career Solutions Kft. megbízói által meghirdetett pozíció betöltésére az érintett, a közölt személyes adatai alapján, alkalmas-e,

 • gyors és célzott keresések lefolytatása, a megbízók által megadott szempontok alapján, konkrét pozíciókhoz kapcsolódóan, a potenciális jelöltek kiválasztásához;

A adatbázisban rögzített személyes adatokat kizárólag a Career Solutions Kft. kezeli.

Az érintett személyes adatait Career Solutions Kft. megbízói számára az érintett önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja.  Harmadik fél részére kizárólag abban az esetben továbbítja, ha az jogi kötelezettség teljesítése alapján, törvényi előírás teljesítése miatt számára kötelező. Kötelező adatkezelésről Career Solutions Kft.  minden esetben elektronikus úton értesíti az érintettet, kivéve, ha azt jogszabályi előírás az érintett tájékoztatását kifejezetten tiltja.

 

VI. Adatbiztonság

Career Solutions Kft.  megteszi és fenntartja  azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az érintett személyes adatainak elvesztésének, megsemmisülésének, nem szándékolt megváltozásának vagy harmadik fél általi jogosulatlan megszerzésének megelőzéséhez szükségesek.

Career Solutions Kft.  az érintett által megadott adatokat kizárólag az adatkezelés céljából, a tájékoztató IV. pontjában meghatározott ideig kezeli.

Career Solutions Kft.  kizárólag olyan szoftvereket és online megoldásokat alkalmaz, amelyek RENDELET-ben megfogalmazott rendelkezésekkel teljes összhangban állnak.

 

VII. Adatvédelmi incidens

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Career Solutions Kft. indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet a és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot Career Solutions Kft. abban az esetben nem tájékoztatja, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  a Career Solutions Kft. megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajt végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazza, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) Career Solutions Kft. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tesz, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket a Career Solutions Kft. nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatja, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

VIII. Az érintett jogai

Érintett a RENDELET-ben megfogalmazott, jogaival élhet:

 • tájékoztatás: érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,

 • hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart,

 • törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet,

 • helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől,

 • elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon,

 • adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles, az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri,

 • tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti,

 • adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

Az érintett megkeresésére Career Solutions Kft., a RENDELET által biztosított, 30 napos határidőn belül köteles választ adni.

 

IX. Jogorvoslatok

Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos panaszaival közvetlenül a Társasághoz fordulhat.

Név: Baracskai Ferenc

E-mail cím: ferenc.baracskai@careersolutions.hu

 

Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a Fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - https://naih.hu/online-uegyinditas.html - bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

bottom of page